سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل عبدی – ریس اداره سهام
سیدعلی نبوی چاشمی – عضو هیات علمی ومدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد بابل

چکیده:

در مجمع عمومی عادی سالیانه درباره پرداخت سود نقدی به سهامداران تصمیم گیری می شود و این سود تنها به کسانی تعلق می گیرد که درتاریخ برگزاری مجمع رسماٌ و قانوناٌ مالک سهام محسوب شوند.لذا قاعدتاٌ پس از برگزاری مجمع، از آنجاییکه سهام بخشی از منافع خود را از دستداده است، معمولا با قیمت کمتری در بورس معامله می شود.مسئله مهمی که بین سهامداران وجود دارد شرکت یا عدم شرکت در مجمع میباشد.بنابراین ما در این مقاله سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که سهام چه شرایط و ویژگی هایی داشته باشد تا با حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه آن سهام، بتوان بازده اضافی کسب کرد. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع۸۸ می پردازد.تحقیق حاضر شامل هفت فرضیه می – عمومی عادی سالیانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های مالی ۳۹باشد که در آن به بررسی رابطه بین نسبت قیمت به عایدی هر سهم ، درصد تقسیم سود، بتای سهام، نسبت عایدی هر سهم پیش بینی شده سال مالی بعد به عایدی هر سهم محقق شده سال جاری، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اندازه شرکت و هم چنین زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در نیمه اول یا دوم سال با بازده اضافی می پردازند که ابتدا با روش همبستگی رابطه بین متغیرها به بازده اضافیمی پردازند.نتایج بررسی فرضیات نشان داد که بین متغیرهای برگزاری مجمع در نیمه اول یا دوم سال، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهامو نسبت عایدی هر سهم سال مالی آتی به سال مالی فعلی با بازده سهام همبستگی وجود ندارد.لذا این متغیرها از مدل حذف شده و مدل تحقیق را با چهار متغیر دیگر شامل نسبت قیمت به عایدی سهم، بتای سهام، اندازه شرکت و سابقه درصد تقسیم سود می باشد طراحی شد