سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صادقی – اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سامان شیدایی – اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
بابک درویشی – اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
عباس زارعیان – اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی هعوامل موثر بر کاهش کیفیت بذر سویا پژوهشی بر اساس یک ازمایش عاملی ( فاکتوریل) ۳×۶ با هیجده تیمار که عامل اول، مراحی مختلف فرآوری شامل شش مرحله: ۱- قبل بوجاری، ۲-بعد از بالا بر (Elevator) و ۳- بعد از پیش بوجار، ۴- بعد از بوجار، ۵- بعد از خشک کردن و ۶- بعد از بسته بندی و عامل دوم، سه رقم سویا شامل : ۱- تلار، ۲- ساری و ۳- لاین ۰۳۳ بر پایه طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ( ساری) در سال ۸۹-۸۸ انجام شد. و صفات درصد جوانه زنی، درصد بذور شکسته و درصد ترک های پوسته بذر بعد از عبور بذر از هر یک از مراحل فوق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر رقم بر درصد جوانه زنی، درصد بذور شکسته و درصد ترک های پوسته بذر معنی دار بود. به نحویکه بیشترین کاهش جوانه زنی، بیشترین درصد بذور شکسته و بیشترین درصد ترک های پوسته بذر در مرحله بالابر (الواتور) ایجاد شد و سایر مراحل بوجاری بطور معین داری سبب افزایش کیفیت بذر گردید. بنابراین ضروری است تا در قسمت بالابر (الواتور) دستگاه بوجاری تغییراتی حاصل شود تا خسارت کمتری به بذور وارد گردد.