سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

لیلا بکتاش –

چکیده:

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است. تغییرات قیمت سهام یک منبع اطلاعاتی مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها، ارزیابی کارآیی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاران می باشد. بنابراین در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد بازار سرمایه، رفتار قیمت سهام در آن برای خریداران سهام، کارگزاران، مدیران بورس و دولت یک مسئله با اهمیت است. این مطالعه به بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره می باشد. با استفاده از رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات معمولی (OLS) به برآورد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۷_۱۳۷۶ بصورت فصلی پرداخته شده است. مدل پژوهش ۶۹% تغییرات قیمت سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین مربوط به نرخ تورم است. پایانی مدل با توجه به داده های سالانه برگرفته از اطلاعات بانک مرکزی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نرخ بهره، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی شاخص قیمت سهام تأثیر مثبت و نرخ ارز تأثیر منفی دارد. با توجه به نتایج پژوهش، توجه به شاخص های کلان اقتصادی در جهت نیل به اهداف بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد.