سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی نفت، ماهشهر، ایران

چکیده:

در با توجه به هزینه نسبتاً سنگین حفاری ،همواره پیش بینی سرعت حفاری وزمان مربوطه دارای اهمیت زیادی بوده وبه همراه آن بهینه سازی درعملیات حفاری از اهیمت ویژه ای برخوردار است .مطالعات انجام شده مشخص نموده است کهحدوداً نیمی از مدت زمان کل حفاری صرف انجام عمل حفرتوسط مته درچال شده و مابقی زمان عملیات حفاری صرف رفت وبرگشت لوله حفاری به دورن چاه می گردد. یکی از راههای بهینه سازی عملیات ،افزایش کارآئی مته وکاستن اززمان حفرمی باشد.به همین منظور بدست آوردن مدلی که ارتباط بین نرخ حفاری وعوامل موثربرآن را نشان دهد بسیار مفید خواهد بود به طور خلاصه موارد استفاده از مدل برآورد سرعت حفاری به شرح زیر است. ۱- پیش بینی مدت زمان عملیات حفاری ۲- تعیین بار ودور بهینه مته جهت افزایش سرعت پیشروی در زمان حفر ۳ – تعیین فشار غیرنرمال سازندی از اطلاعات جداول مته ۶۰ حلقه چاه جهت انجام مدلسازی استفاده گردید. با توجه به نوع اطلاعات وتعداد عوامل موثربر نرخ حفاری،جهت ارائه مدل از روش آنالیز رگرسیونی چند متغیره سود جسته ایم توضیحات مختصری در قسم ت جمع آوری وپردازش اطلاعات دراین زمینه ارائه گردیده است . جهت انجام آنالیز رگرسیونی از نرم افزارMATLAB استفاده گردید که با توجه به قابلیتهای آن ،بررسی وتعیین صحت مدل ارائه شده به راحتی امکان پذیراست. به علت وجود تنوع سنگی وتغییر شرایط حفاری درسازندهای مختلف وهمچنین کمبود اطلاعات مربوط به خواص فیزیکی ومکانیکی سنگها، جهت کاهش حجم داده ها ودستیابی به نتایج قابل تعمیم وصحیح،سعی شده مدلها به صورت سازندی ارائه شوند تا به نوعی اثرتغییر وتنوع سنگی کاهش یابد ولیکن به علت کمبود اطلاعات ،امکان ارائه مدل برای همه سازندها میسرنگردید