سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا شمایی – کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فنا
مینا فرضی – کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فنا
محمدمهدی صفاری – کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فنا
زهرا امام جمعه – دانشیار دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فناوری و

چکیده:

در انجام هر فرآ یند غش ایی لازم است دو فاکتور مد نظر قرار گ یرد در ابتدا شار فرآ یند و سپس تو انایی غشاء و شرا یط عم لی اتی لازم بر ای هر چه بهتر جدا کردن جزء یا اجزاء مورد نظر . به هم ین تر تیب در صمغ زدا یی روغن ها ی خوراک ی نی ز فاکتورها یی در جداساز ی بهتر صمغ ها از روغن ها دخ یلند که عبارتند از : ۱- و یژگی خوراک شامل م یزان فسفولیپیدهای موجود در روغن خام و وزن مولکو لی آنها، وجود یا عدم وجود حلال، نسبت حلال به روغن و قطب یت آن، ۲- ویژگی ه ای عملی اتی مانند نوع غشاء، دما و فشار عملیات. شرایط ذکر شده را م ی توان به نحو ی به ینه نمود تا میسلهای فسفولیپیدی بزرگتری در روغن به وجود آیند و حتی الامکان از خرد شدن میسلهای بزرگ فسفولیپیدی جلوگیری شود و بدین ترتیب جداسازی فسفولیپیدها به نحو موثرتری صورت گیرد