سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط آموزشگران هنرستان کشاورزی خوشه های زرین شهرستان روانسر در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری نموده است عوامل این مدل در پژوهش حاضر شامل برداشت ذهنی از مفید بودن برداشت ذهنی از آسانی استفاده نگرش نسبت به استفاده و به عنوان متغیرهای مستقلی هستند که بر متغیر وابسته تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر می گذارند پنج فرضیه این پژوهش براساس بررسی روابط معناداری بین هر جفت متغیرهایی که درچارچوب مدل پذیرش فناوری آمده اند شکل گرفته است این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شده ی دیویس ۱۹۸۹ استفاده گردید. به منظور سنجش روایی پرسشنامه ی مذکور ابتدا پرسشنامه به فارسی و باردیگر به انگلیسی برگردانده و با متن اصلی تطابق داده شد.