سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یدالله رجایی – استاد یاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
بهرنگ نجفلو – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مجید تقی زاده – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید نعمتی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

مطالعات انجام شده ثابت کرده که کشاورزی به روش متداول موجب تضعیف ساختمان و بافت خاک،ایجاد خطراتی در سلامت و بهداشت مواد غذایی، به هم خوردن تعادل در طبیعت، افزایش هزینه تولید و کاهش توان تولید به دلیل نابود شدن منابع تولید می‌شود. اما نظام کشاورزی پایدار در واقع یک نظام سودمند، مستمر و متکی بر حفظ منابع طبیعی است. این شیوه کشاورزی، اقتصادی‌ترین و در عین حال، سودمندترین نحوه استفاده از انرژی خورشیدی و تبدیل آن به محصولات کشاورزی، بدون تخریب خاک و کیفیت محیط زیست را توصیه می‌کند. هدف کلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی پایدار دربین کندم کار دیم شهرستان میانه بود. این تحیقیق از نوع توصیفی – همبستگی بوده که از طریق پیمایشی با استفاده از پرسشنامه صورت خواهد.برای بررسی اثرلت عوامل از مدل رگرسیون لاجیت استفاده شد.نتایج نشان داد که سن کشاورزان در احتمال پذیرش عملیات کشاورزی پایدار اثر منفی و بیمه محصول، مالکیت، بیروی کار خانوادگی، سطح تحصیلات، شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی، مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی و مساحت اراضی تاثیر مثبت بر پذیرش عملیات کشاورزی پایدار در منطقه داشت