سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود جعفرپور – دانشجوی مقطع دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ا
احسان غفور – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران،
مرتضی فیاضی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبا

چکیده:

یکی از نوآوریهایی که در اثر تحولات گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهی را تجربه نموده است، بانکداریالکترونیک است. از این رو بانکها با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و عرضه خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایشحجم تجارت بویژه تجارت الکترونیکی داشتهاند. بانکداری از طریق تلفن همراه یا همراه بانک نیز یکی از ابعاد بانکداری الکترونیکی می-باشد که مدت زمان اندکی است بانکهای کشور بمنظور استفاده از سوی مشتریانشان، آن را تبلیغ مینمایند. اما نکته مهم مرتبط با همراهبانک، پذیرش این فناوری و کنار گذاشتن رویههای سنتی از سوی کاربران میباشد.بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانکپارسیان بوده است که بر اساس آن، شش فرضیه تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونرگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای امنیت درک شده، لذت درک شده و کیفیت درک شده به ترتیب بیشترین تاثیر را بر پذیرش همراهبانک از سوی مشتریان این بانک داشته است و متغیرهای سهولت استفاده، منفعت و میزان اطلاعات در زمینه بانکداری الکترونیک، تاثیریبر پذیرش همراه بانک نداشته است.