سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اصغر ستاره – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
مرتضی همتی – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

کشاورزی یکی از پر مخاطره تر ین فعالیت های اقتصادی است. کشاورزانی که در این بخش به فعالیت مشغولند با انواع گوناگونی ازریسک ها از جمله ریسک بلایای طبیعی، ریسک بازار، ریسک تکنیکی، و ریسک مالی مواجه هستند. بیمه کشاورزی را می توان یکیاز اهرم های توسعه پایدار کشاورزی دانست؛ زیرا با استفاده از این ساز و کار، هم می توان ریسک طبیعی را انتقال داد و هم باعثافزایش تولید و بهبود رفاه و مطلوبیت خانوارهای روستایی شد. در این تحایق تلاش شده است تا با استفاده از مدد لاجیت عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم در شهرستان بیجار تعیین شود و باا اساتفاده از نن بتوان نظام بیمه کشاورزی را در جهت توسعهکشاورزی پایدار کرد. داده های لازم برای این پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی از گندم کاران بیمه شده و بیمه نشده با تکمیل پرسشنامه به روش مصاهبه حضوری درسال زراعی ۸۹-۸۸ جمع اوری گردید