سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نعمتی – دانش آموخته کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان
غزال شالودگی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان
عبادالله نعمتی – دانش آموخته کارشناسی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت بیمه گندم در کاهش خطر پذیری و تثبیت درآمد گندمکاران، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی گندمکاران ضرورت می یابد. هدف اصلی این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده است بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه توسط گندم کاران عمده (دیم) استان کردستان در سال زراعی ۸۹-۸۸ می باشد. پرسش نامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مجموعه گندم کاران عمده استان کردستان می باشد که ۹۷ نفر از آنها از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. دراین مطالعه تلاش شده با به کار گیری الگوی لاجیت، عوامل موثر بر پذیرش محصول کشاورزی گندم دیم شناسایی شود.