سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسداله میراثی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را
محمد امین آسودار – دانشیار گروه مکانیزاسیون و اقتصاد کشاورزی
عباس عبدشاهی – استادیار گروه مکانیزاسیون و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

اتلاف منابع یکی از مهم ترین مسائلی است که د رحال حاضر کشور با آن روبروست. کاهش ضایعات یکی از عوامل مهم در افزایش تولید محسوب شده و دستیابی به آن، ما را از عوامل تولید اضافی بی نیاز میکند. هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تلفات گندم د رمرحله حمل و نقل از مراکز خرید تا سیلو و بررسی عوامل موثر آن می باشد. تجزیه و تحلیل داده های توسط نرم افزار SPSS,SAS صورت پذیرفت. این کار بصورت میدانی در سال ۱۳۹۱ در استان چهار محال و بختیاری انجام گرفته و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان سیلوی گندم، جهاد کشاورزی، رانندگان کامیون ها و مدیران مراکز خرید استان تشکیل داده اند و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه بصورت سرشماری از ۱۰۰ نفر جمع آوری گردیده است، بدین ترتیب که ۷ گویه بعنوان موثر ترین عوامل ضایعات گندم به هنگام حمل و نقل تعیین و از کارشناسان خواسته شده که به ترتیب اولویت آنها را رتبه بندی کنند. نتایج حاصل از تجریه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که مسافت مراکز خرید تا سیلو در تلفات بین راهی تاثیر دارد و در سطح ۱% معنی دار شده است و بیشترین ریزش در حدود ۰/۹۲ درصد در مسافت ۲۱۰ کیلومتری بوده است. بالا ترین اولویت مربوط به کامیون های فرسیوده با نداشتن قابلیت لازم در حمل و نقل گندم می باشد. لولویت های بعدی بترتیب عبارتند از عدم استفاده از چادر د کامیون های حمل بار، بارگیری و تخلیه غیر مکانیزه و غیر استاندارد کامیون ها، حمل و نقل غیر مستقیم و رعایت نکردن درز بندی مناسب کامیون ها می باشد.