سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالحلیم کر – رئیس بخش ترویج
مهدی جعفری – رئیس اداره آموزش
فتروس صالحی – محقق بخش ترویج مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:

امروزه فعالیت های تعاونی به جهت قابلیتهای فراوان آنها از توجه خاصی برخوردار است این تشکلها در انعکاس یافته های تحقیقاتی به بهره برداران نقش مهمی را می توانند ایفا کنند زیرا کاربرد تکنولوژیهای هزینه بر را تسهیل می کنند ضمن این که دراین قالب آموزش فنی زارعان که لازمه بهره برداری صحیح از نوآوری ها است م یتواند به صورت موثر صورت گیرد درحال حاضر در استان مازندران سه تشکل تعاونی توتونکاران نکا، داربکلا، بهشهر، وجود دارد که مجموع اعضای آن ۱۲۹۴ نفر هستند که جامعه آماری دراین تحقیق می باشند این مطالعه به مدت دو سال ۸۵-۸۴ انجام شده است هدف اصلی این تحقیق این است که ضمنواکاوی مسائل و مشکلات توتونکاران به بررسی عوامل تاثیر گذار در موفقیت و اثربخشی تعاونیهای موجود بپردازد. روش تحقیق دراین بررسی از نوع همبستگی توصیف بوده و روش جمع آوری اطلاعات تلفیقی از روشهای مشاهده ای مصاحبه و پژوهشگری می باشد که در روش پژوهشگری پرسشنامه در دو بخش مخصوص اعضای هیئت مدیره ۱۵ نفر و همچنین اعضای عادی شرکت تعاونی ۱۳۰ نفر تهیه شد یافته های تحقیق نشان میدهد که متغیرهایی مانند سطح سواد میزان آشنایی با اصول و مقررات تعاونی رضایت از امکانات و شرایط کار تعاون جهت گیری خدمات تعاونی در رفع مسائل توتونکاران و میزان سرمایه شرکت تعاونی وضعیت مطلوبی ندارد و عواملی مانند استفاده از تجربیات اعضای تعاونی ارتقا بعد از آموزش تعاون حمایت های اصولی شرکت دخانیات ترویج انگیزه های صحیح عضویت تقویت روحیه کار گروهی ارتباط موثر شرکت های تعاونی با سازمانهای ذیربط می توانند در اثربخشی و موفقیت تعاونیها موثر باشند.