سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا خوشنودی فر –
امیرحسین پیرمرادی –
آرزو میرزایی –

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در بخش کشاورزی شهرستان فرمهین در سال ۸۶ طراحی و اجرا گردید پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع پیمایشی بود جامعه آماری شامل ۳۵۶ نفر موسسان بنگاه های کوچک زودبازدهکارآفرین شهرستان فرمهیندر استان مرکزی بود که از بین آنها ۱۰۰نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و موردم طالعه قرارگرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از روایی صوری و براساس نظر جمعی از اساتید و صاحبنظران مربوطه تایید گردید اعتبار پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضریب کرونباخ – آلفا ۰/۸۲ شد یافته ها نشان داد که عاملها ی توان رقابت باسایر بنگاه ها کیفیت محصولات و توانایی مقابله با رویدادهای غیرمنتظره سه اولویت اول تاثیر گذار در موفقیت این بنگاه ها می باشد.در رابطه با مشکلات راه اندازی بنگاه های کوچک اقتصادی سخت گیری زیاد بانکها در پرداخت تسهیلات عدم پرداخت به موقع اعتبارات ازسوی بانک و مشکلات بوروکراسی به ترتیب اولویت اول تا سوم را داشتند همچنین بین تجربه اولیه پشتکار ریسک پذیری رضایت از طرح آینده نگری افراد با موفقیت بنگاه های کوچک زودبازده رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید از سویی بین تعداد افراد تشکیل دهنده بنگاه و تعداد دفعات استفاده از وام با میزان موفقیت بنگاه های کوچک زودبازده رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.