سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا غفاری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
محمود صبوحی – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

مهاجرت گسترده از روستا به شهر می تواند به مسائل اقتصادی از قبیل بیکاری بالای شهری و فقر منجر شود . در این مطالعه با استفاده از سیستم معادله بازگشتی و مجموعه داده های ایران برای دوره ۱۳۵۴-۱۳۸۳ به طور غیر مستقیم، کشش نهاده های کشاورزی از تابع مهاجرت روستا به شهر اندازه گرفته شد .
نتایج نشان داد که مقدار ن یروی کار فعال در بخش کشاورزی ، سرمایه و سطح سواد روستائیان اثر مثبت و سطح زیر کشت و ماشین آلات ا ثر منفی روی ب هره وری کشاورزی دارد . افزایش دستمزد روستائی باعث کاهش مهاجرت و با افزایش دستمزد شهری نسبت به روستایی مهاجرت افزایش می یابد . بررسی ارتباط بین مهاجرت و نهاده های کشاورزی ( شامل نیروی کار فعال،موجودی سرمایه، سطح سواد، ماشین آلات و سطح زیر کشت ) نشان داد که افزایش سرمایه، نیروی کار و سطح سواد باعث کاهش مهاجرت و افزایش سطح زیر کشت و ماشین آلات باعث افزایش مهاجرت می شود . از آنجا که انگیزه های اقتصادی از عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار از بخش کشاورزی می باشد سرم ایه گذاری در این بخش، بالا بردن سطح سواد ،استفاده مناسب از ماشین آلات به منظور افزایش بهره وری کشاورزی می تواند باعث تعدیل مهاجرت به سمت شهرها شود .