سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محدثه شجاعی باغینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بحث تجارت خارجی از مباحث مهم در توسعه یک کشور است. توسعه صادرات معرف گرایش به آزادی در تجارت بین الملل است. این سیاست نشان می دهد یک ملت تا چه حدود متوجه بازارهای خارجی و تابع نیازهای آن است. کلاسیک ها معتقدند که تجارت وسیله ای برای گسترش بازار داخلی، تقسیم کار، افزایش کارائی، بهبود بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی است و به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی عمل م یکند. خرما علاوه بر نقش تغذیه ای و درآمدی که بر استانهای جنوبی کشور دارد به عنوان یک محصول عمده صادرات غیرنفتی کشور محسوب می شود و صادرات آن دارای قدمت طولانی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر صادرات محصول خرما است. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳۸۶-۱۳۵۵ تابع عرضه صادرات خرما با استفاده از روش VECM برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار تولید داخلی، قیمتهای داخلی و صادراتی، نرخ ارز بر عرضه صادرات خرما تأثیر معنی دار دارند.