سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه جنگ چی کاشانی –
اردشیر مصباح – دانشجوی مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، دانشگاه پیام نور مرکز بویین
مهران خاکی – دستیار علمی، دانشگاه پیام نور مرکز بویین زهرا

چکیده:

در شرایط کنونی کاهش کمی و کیفی منابع آب به یک معضل جهانی تبدیل شده است .این موضوع در کشور ایران، بخش کشاورزی را دچار مشکلات فراوان کرده است .هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل مدیریت پایدار منابع آب زراعی در در استان همدان میباشد .این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل عاملی در تعیین عوامل مؤثر بر n=111 N= مدیریت پایدار منابع آب زراعی استفاده شده است .تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برآورد گردید ۹۵۸جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی و به شیوه میدانی بوده است .در بخش میدانی با استفاده از روش نمونه گیری ساده از۸ روستا اطلاعات جمع آوری شد .برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه ضریب کرونباخ آلفا برابر با ۸۱ درصد محاسبه گردید .بر اساس نتایج حاصل بین میزان بازدید از مزارع نمایشی، مشارکت اجتماعی، متغیرهای میزان استفاده از کانال های ارتباطی، میزان شرکت درکلاس های آموزشی، درآمد، سطح مکانیزاسیون، مشورت با سایر انگورکاران و میزان تماس مروجان کشاورزی با انگور داران با متغیر۰ رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد .در ادامه به منظور تعیین عوامل مؤثر / سطح مدیریت پایدار منابع آب زراعی در سطح ۰۰۱بر سطح مدیریت پایدار منابع آب زراعی از تکنیک تحلیل عاملی بهره گرفته شد .به منظور بررسی مناسب بودن داده ها برای تحلیل بهره گرفته شد .نتایج حاصل نشان می دهد که داده ها برای تحلیل عاملی مناسب میباشند .بر اساس KMO عاملی از آزمون هاینتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که پنج عامل :ویژگی های اقتصادی، متغیرهای فعالیتهای آموزشی و ترویجی، فعالیتهایاجتماعی، دانش و اطلاعات و حمایت های دولت در مجموع ۰۰ درصد تغییرات سطح مدیریت پایدار منابع آب زراعی راتبیین می نماید .یعنی اگر در برنامه ریزی های مختلف این پنج عامل مورد توجه مناسب قرار گیرد، می توان اعتقاد داشت که بهبود سطح دانش فنی انگور داران شهرستان ملایر در زمینه کشاورزی پایدار در حد بالایی تحت پوشش قرار گرفته شود