سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسیب بقایی – دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد چیذری – استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

هدف کلی پژوهش توصیفی همبستگی حاضر بررسی عوامل اجتماعی، زراعی و اقتصادی موثر بر مدیریت مشارکتی روستائیان حوزه ابخیز زرچشمه هونجان در طرحهای آبخیزداری می باشد پرسشنامه ابزار جمع آوری اطلاعات می باشد که روایی ظاهری در آن توسط پانلی از متخصصان شامل استادان علوم ترویج و آموزش کشاورزی آبیاری و منابع طبیعی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت ضریب پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS و روش الفای کرونباخ بین ۰/۸۱ تا ۰/۸۷ به دست آمد جامعه اماری تحقیق حاضر را روستائیان ساکن حوزه آبخیز زرچشمه هونجان تشکیل میدهند N-4989 که از این تعداد ۱۳۱ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت ۱۲۷ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت n-127 . نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بین متغیرهای سن میزان منزلت اجتماعی میزان مشارکت اجتماعی میزان نگرش نسبت به مشارکت میزان نوگرایی میزان اعتماد به افراد مختلف و میزان تمایل به انجام کارهای جمعی درامد زراعی سالانه و درامد غیر زراعی سالانه با متغیر میزان مشارکت روستائیان در طرحهای آبخیزداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.