سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا مشکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد-مدیریت تولید دانشگاه تهران
فرهاد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در آمدی کشاورزان شهرستان ارومیه با استفاده از الگوی لوجیت در جهت معرفی این عوامل به صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، مالکیت زمین، تجربه کشاورز، اشتغال در سایر زمینه ها، دسترسی به انبار و سرد خانه و سطح زیر کشت تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک درآمدی دارد، به عبارت دیگر منجر به کاهش ریسک در آمد کشاورزان می گردند. متغیر تعداد قطعات تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک های درآمدی کشاورزان داشته و منجر به افزایش ریسک مزرعه می گردد. سایر متغیرهای مدل شامل سطح تحصیلات ، وضعیت بیمه ای، نوع نیروی کا، تعداد افراد خانوار، مشارکت در طرح پیش فروش محصول بر غم این که از نظر آماری معنی دار نیستند، ولی دارای علامت مورد انتظار می باشند. بر اساس کشش و اثر نهایی مشخص می گردد که متغیرهای مالکیت زمین، سن کشاورز و سطح زیر کشت بیشترین تاثیر را بر ریسک درآمدی دارند. هم چنین پیشنهاد می شود که با ایجاد تعاونی های کشاورزی در مناطق روستایی و ایجاد بیمه های درآمدی می توان ریسک های درآمدی کشاورزان را کنترل و کاهش داد.