سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عنایت الله همایی راد – کارشناس ارشد اقتصاد سلامت- مرکز پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی نداجا
علی حسین صمدی – استادیار اقتصاد- عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

طی دهه گذشته علاوه بر اینکه شاهد افزایش روز افزون در میزان مخارج سلامت کشورها بودیم، مشاهده کردیم که توزیع منابع ومخارج سلامت نیز از بی عدالتی بیشتری میان کشورها برخوردار شده است. در پژوهش حاضر بر اساس مدل مخارج سلامت نیوهاوس، عوامل موثر بر مخارج سلامت در کشورهای عضو اکو با استفاده از داده های پانل) ۱۹۹۵-۲۱۲ ( بررسی شده است.روش های اقتصادسنجی داده های پانلی برای انجام مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا برای بررسی وجود یا نبود وابستگی مقطعی از آزمون پسران استفاده گردید و پس از اثبات وجود آن، آزمون ریشه واحد پسران تحت وابستگی مقطعی روی متغیرها انجام شد.پس از آن آزمون هم جمعی پانلی هنگام وجود وابستگی مقطعی )وسترلاند( و پس از اثبات وجود بردار هم جمعی، رابطه دراز مدت تخمین گردید و سرانجام، رابطه کوتاه مدت و دراز مدت بین متغیرها تخمین زده شد. نتایج تخمین الگو، حاکی از وجود رابطه یدراز مدت بین سرانه مخارج سلامت و سرانه تولید ناخالص داخلی، نسبت جمعیت زیر ۱۱ سال و بالای ۵۱ سال، سرانه تعدادپزشکان و شهرنشینی بود. همچنین، تمامی متغیرها به جز نسبت جمعیت بالای ۵۱ سال، رابطه معنی داری با سرانه مخارج سلامت، در کوتاه مدت داشتند. افزایش توسعه اقتصادی، توجه به میزان درآمد خانوارها، کاهش بیکاری، کنترل نسبتهای جمعیتیاز جمله عوامل موثر در کاهش مخارج سلامت در کشورهای عضو اکو محسوب می شوند و سیاستگذاران به منظور کاهش مخارجسلامت و صرفه جویی، باید روی این متغیرها اصرار ورزند.