سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت ابادی – استادیار گروه مدیریت
عبدالنبی کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهدی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی) دانشگاه اصفهان ایران

چکیده:

امروزه فن آوری ارتباطات عنصر جدایی ناپذیر زندگی مصرفکنندگان است. قشر دانشجو در این میان سهم چشم گیرتری داردزیرا این گروه از مصرف کنندگان نیازمند تعاملات گسترده تریاست. هدف این پژوهش بررسی یک مدل مفهومی جهت تجزیهتحلیل ادراک مصرف کنندگان نسبت به خدمات بازرگانی تلفنهمراه به منظور خرید اینترنتی است. جامعه آماری دانشجویانتحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بوده و از دیماه ۱۳۸۸ تافروردین ماه ۱۳۸۹ داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید.فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمونگردید و این نتایج بدست آمد: اضطراب ، یکی از پیش بینیکننده های منفی قصد مشتری جهت استفاده از خدمات بازرگانیتلفن همراه می باشد. همچنین لذت ، سودمندی و سازگاری برقصد خرید مصرف کننده تاثیرمعناداری مثبت دارند .