سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن عطار – سرهنگ ستاد– پلیس آکاهی سیستان و بلوچستان

چکیده:

قاچاق کالابه عنوان یک پدیده نا مطلوب اقتصادی و معضلی اجتماعی – فرهنگی در سطح ملی مشکلات مختلفی به وجودآورده است ، عوامل متعددی در شکل گیری آن دخیل اند واین در حالی است که در تحقیقات قبلی عوامل موثر بر قاچاق در شهرهای مرزی بر آن پژوهش های چندانی صورت نگرفته است وبیشتر مطالعات انجام شده به بررسی های اقتصادی و جنبه های پولی و مالی آن پرداخته اند که بی تردید گام نخست در رفع ومبارزه با این پدیده شناسایی عوامل موثر برآن است.در مقاله حاضر هدف بررسی نقش قاچاق کالا در فرهنگ کسب وکار واحدهای تولیدی و افزایش گرایش به فرهنگمصرف در شهرهای مرزی می باشد که با تعریف مفهوم قاچاق و شناسایی و گروه بندی کالاهای قاچاق تحقیق شده است و همچنین به تعریف مفهوم فرهنگ کسب و کار وگونه شناسی آن در شهر های مرزی پرداخته شده است با توجه به موضوع تحقیق ،اهداف و ماهیت آن که عمدتا کیفی میباشد