سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرمین دالوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی،گروه مهندسی مکانیک
سعید فراهت – دکتری مهندسی مکانیک_کاربرد کامپیوتر،دانشیار گروه مهندسی مکانیک_دان
فرامرز سرحدی – دکتری مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی،استادیار گروه مهندسی مکانیک_دانشگاه

چکیده:

فرایند الکترولیز تجزیه شیمیایی هرماده بواسطه عبور جریان الکتریکی از آن می باشد لذا عامل محرک اصلی درفرایند الکترولیز جریان الکتریکی است به منظور صرفه اقتصادی بیشتر و جلوگیری از الایندگی محیط زیست جریان الکتریکی مورد نیاز درفرایند الکترولیز می تواند از طریق پنلهای فتوولتائیک تامین گردد عملکرد پنلهای فتوولتائیک به شدت به عوامل جوی و محیطی مانند شدت تابش خورشیدی دمای محیط و سرعت باد و غیره وابسته است به همین دلیل عوامل جوی و تابشی برنرخ تولید هیدروژن بدست آمده از فرایند الکترولیز بسیار تاثیر گذار میب اشد دراین مقاله به بررسی پارامترهای موثر برفرایند الکترولیز فتوولتائیک برای تولید هیدروژن پرداخته شده است بدین منظور تاثیر پارامترهای جوی و محیطی مانند شدت تابش خورشیدی دمای محیط پارامترهای عملکردی مانند دمای سطح پنل فتوولتائیک ولتاژ و جریان خروجی ازپنل فتوولتائیک دمای سلول الکترولیز و میزان چگالی جریان عبوری ازسیستم الکترولیز برمیزان نرخ تولید هیدروژن مورد مطالعه قرارگرفته است.