سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف ظفری نیا – دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد عضو باشگاه پ
رویا ترکاشوند – کارشناس ارشد آموزش پرستاری عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اس
سپیده صارمیان – دانشج کارشناس پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
منیر گودرزی – کارشناس ارشد آمار،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

معضلی که بیش ازهمه جوانان رادرگیر کرده اعتیاد است یکی ازمسائلی که پدیده اعتیاد را پیچیده تر کرده موضوع عود آن است هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثربرعود اعتیاد درمراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خرم آباد است پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است جامعه پژوهش کلیه مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد بودند که با روش مبتنی برهدف تعداد۱۲۰نفر که دارای شرایط پژوهش بودند انتخاب شدند ابزار مطالعه پرسشنامه بود برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار spss استفاده گردید بررسی یافته های پژوهش نشان داد که علل عود درزمینه فردی خانوادگی ناامیدی به آینده ۷۹/۱۷ درصد و سابقه اعتیاددرخانواده ۵۴/۱۶ و درزمینه اجتماعی فرهنگی زندگی درمحله هایی که توزیع مواد بیشتر است ۷۶/۶۶ درصد و عدم تفریح و سرگرمی سالم ۷۰درصد است