سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزانه صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاهنوشی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعه حاضر کوشیده است تا به بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات غیر نفتی و تقاضای واردات ایران بپردازد . بدین منظو ر از داده های سری زمانی طی دوره ۱۳۸۲- ۱۳۸۳ استفاده شده است . برای بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها از فرم تابعی خطی و رهیافت تحلیل همجمعی مرسوم بهARDL 1 استفاده شده است . بر اساس نتایج حاصله ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزودهخدمات، نرخ واقعی ارز و درآمدهای نفتی تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات غیر نفتی و متغیرهای ارزش افزوده صنعت، شاخص ضمنی قیمت واردات و درآمدهای نفتی اثر معنی داری بر روی تقاضای واردات دارند . علاوه بر این نتایج حاصل از روابط کوتاه مدت نشان داد که در هر دو تابع صادرات و واردات برای تعدیل کامل نتایج حاصل از اجرای یک سیاست، دو سال زمان لازم خواهد بود.