سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر نویدی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی-شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است در ابتد ا با تعیین و بیان مفهوم مراحل ایجاد یا گسترش سیستم پذیری مدیران، روندی از چگونگی ایجاد این نوع تفکر در ارتباط با مدیران ترسیم شود. در این راه پس از تشریح نگرش سیستمی و سیستم پذیری موانع و عوامل موثر بر آن تجزیه و تحلیل و طبقه بندی شده و در نهایت با ترکیب و بررسی مدل ها و تئوری های مختلف ارایه شده توسط صاحب نظران موارد زیر بعنوان عوامل موثر شناسایی شده است که عبارتند از :۱) قیود خود نهاده و باورهای شخصی ۲) دیدگاه فرایندی ۳ انرژی زیادی که دست یافتن به قدرت دیدن روابط به جای اجسام از انسان میگیرد. ۴) ماهیت عکس العملی رفتارها در ( انسانهای توسعه نیافته ۵) غرق شدن در جزئیات مسیر ۶ دیگران را رقیب خود دانستن ۷) عدم پذیرش کاستی های خود روش گردآوری داده ها پرسشنامه و شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی می باشد. اطلاعات از یک نمونه ۹۱ نفری مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حوزه های ستادی و عملیاتی بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید تا فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق آزمون شود . با توجه به تائید فرضیات در نمونه و نتایج بدست آمده در تحقیق پیشنهاداتی تهیه و در نهایت ارائه گردیده است.