سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید بیرقی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران– سازه دانشگاه سمنان
محسن گرامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

تعیین زمان تناوب واقعی ساختمانها یکی از موضوعات اساسی در فرآیند تحلیل و طراحی سازه ها می باشد، زیرا مطابق طیف طراحی با تغییر زمان تناوب، ممکن است نیروهای وارد به سازه نیز تغییر کند، لذا محققان همواره به دنبال بررسی پارامترهای اثر گذار بر زمانتناوب سازه با لحاظ کردن کلیه عوامل می باشند. در استاندارد ۲۸۰۰ ایران زمان تناوب صرفاً وابسته به ارتفاع ساختمان است. در اینمقاله ابتدا برخی از آیین نامه های سایر کشورها مرور می شود. در ادامه، مدول الاستیسیته دیوار پرکننده با مصالح بنایی با توجه به روابط تجربی موجود و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران با در نظر گرفتن مقاومت فشاری آن تعیین می شود. مدلسازی قابهای خمشیفولادی با لحاظ نمودن دیوارهای پرکننده مصالح بنایی صورت می گیرد. پارامترهای تأثیر گذار بر زمان تناوب به طور تحلیلی بامدلسازی سه بعدی سازه ها مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور با لحاظ کردن اثر دیوارهای پرکننده و تعداد طبقات و ارتفاع آنها و تعداد دهانه ها ، نتایج با مقادیر حاصل از روابط آیین نامه ای مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد دیوارهای پرکننده متصل به قاب و همچنین تعداد طبقات ساختمان عوامل اصلی تأثیر گذار ند ولی دو مورد دیگر تقریبا بر زمان تناوب ساختمان اثری ندارد