سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهناز عروجلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهران عنایت شریعت پناهی – بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،
مریم دهستانی – بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،
محمدرضا بی همتا – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

میکروسپور در حال حاضر در مرکز توجه اصلاح نباتات مدرن و علوم پایه قرار دارد. میکروسپورهای جدا شده می توانند در صورت تنش، از مسیر گامتوفیتی خارج شده و در مسیر اسپوروفیتی قرار گیرند و پس از انجام تقسیمات مکرر تولید جنین نمایند. بهترین مرحله(مرحله میانی تا انتهایی تک سلولی) غنچه ها با رنگ آمیزی DAPI تعیین گردید. عوامل موثر بر درصد زنده مانی ,و القای جنین زایی میکروسپورهای جدا شده رز شامل شناسایی مرحله تکوین میکروسپور، تیمار زمانی ضدعفونی با هیپوکلرید سدیم( ۵، ۱۰ ، ۱۵ دقیقه)، محیط جداسازی ( NLN ،AB2 ،B ) ، روش جداسازی(استریر، له کردن)، محیط کشت القای جنین زایی ( NLN-13, ،AT3(1) ،AT3 A260 ) در رقم HAV1 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میکروسپورهای ضدعفونی شده با کلرید سدیم ۳/ ۵% به مدت ۱۵ دقیقه و جدا شده در محیط جدا سازی B با روش استریر با مگنت و کشت شده در محیط( ۱) AT3 . بیشترین درصد زنده مانی را به خود اختصاص داد و باعث القای مسیر جنین زایی میکروسپور ها .و تشکیل ساختارهای چند سلولی گردید