سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
مرتضی قدیم زاده – استادیار اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
خشنود علیزاده – دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور- مراغه
شیلان نصری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق دو آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفتند. در اولین آزمایش، اثرات طول غنچه ( ۳ ۳۰° ) بر روی رویان زایی میکروسپورها با پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت . C 8 و ۱۲ روز ، دورهای مختلف تیمار دمایی ( ۴ ۰٫۱ و ۰٫۲ ، ۰٫۰ :BA) 4 میلی متر ) و غلظت های مختلف بنزیل آدنین – ۲ و ۶ – در آزمایش دیگر، اثرات طول رویان ( ۴به صورت آزمایش فاکتوریل با چهار تکرار و هر تکرار با (mg/lit 0.1 و ۰٫۲ ، ۰٫۰ :IAA ) و ایندول استیک اسید (mg/lit 10 رویان، بر باززایی رویان های حاصل از کشت میکروسپور مورد بررسی قرار گرفت.بیشترین میزان رویان زایی ( ۶۹٫۶ رویان۳۰° بود. همچنین بیشترین درصد C 2 میلی متری و دوره ی تیمار دمایی ۱۲ روز – به ازای هر پتری) مربوط به غنچه های ۳ بود . نتایج BA 0.2 + IAA 0.0 mg/lit 4 میلی متری و غلضلت هورمونی – باززایی مستقیم ( ۶۷٫۵ %) از آن غنچه های ۶حاکی از آن بود که می توان رویان زایی و باززایی رویان ها را با استفاده از اندازه مناسب غنچه و رویان، دوره ی مناسب پیش تیمار دمایی همچنین غلظت های مطلوب فیتوهورمون ها در کلزا افزایش داد.