سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

راهب میرانمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
زهرا افشاری کیا – دانشجوی کارشناسی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، یافتن عوامل ظاهری و محیطی موثر بر خشنودی افراد استفادهکننده ازپیادهروهای شهر تهران(با فضای طبیعی یا مصنوعی انسانساخت) و یافتن ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین این عوامل است. در این راستا عوامل موثر موجود در پیادهروها به سه حالت اصلی خصوصیات فیزیکی،روانی و کلی دستهبندی می شوند. دادههای مربوط به این مطالعه با استفاده ار روشهای آماری و به صورتارائه پرسشنامه و نظرخواهی از تعداد ۱۱۴ نفر جمعآوری شدند. برای تحلیل دادهها از روشهای تصمیمگیری چند معیارهAHP و VIKOR ،SAW،TOPSIS) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان دادند که در مقایسه با خصوصیات فیریکی پیادهروها، درک روانی افراد از محیط پیادهروها رابطه نزدیکتری با رضایت کلی افراد دارد. روش ارائه شده در این تحقیق در کنار آییننامهها و دستورالعملهای موجود میتواند مدل مناسبی را در اختیار طراحان و برنامهریزان شهری قرار دهد تا رضایت افراد را به صورت چشمگیرتری مورد توجه قرار دهند