سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مونا رشوند – کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حسن ملکی – هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
امید قاسمی – کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده:

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر فرایند خلق دانش در دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاههای تهران وعلامه طباطبایی است. جامعهی آماری، ۵۴۳ نفر از دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاههای تهران و علامه طباطباییبوده است که تعداد ۱۸۱ نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصیص متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامههای مدیریت دانش، اعتماد، همکاری، فناوری اطلاعات، رابطه صنعت و دانشگاه گردآوری شد وفرضیههای پژوهش، با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون، آزمون t دو گروه مستقل، تحلیل رگرسیون و آزمون تحلیلواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که دو متغیر اعتماد، رابطه صنعت و دانشگاه با فرایند خلق دانش رابطه مثبت معنیدار دارند، اما همکاری و فناوری اطلاعات با فرایند خلق دانش رابطه معنیدار ندارند. همچنین نتایج نشاندادند که میزان خلق دانش در دانشگاه تهران بیشتر از دانشگاه علامه طباطبایی است ولی در گرایشهای مختلف رشته علوم تربیتی میزان فرایند خلق دانش تفاوتی ندارد. یافتههای پژوهش نشان میدهد به منظور فراهم نمودن بستر خلق دانش در دانشگاه لازم است رابطه بین صنعت و دانشگاه و اعتماد بهبود یابد