سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز
عزت اله رئیسی اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

تالاب ارژن در منطقه دشت ارژن در استان فارس و در ۶۰ کیلومتری جنوب غرب شیراز واقع شده است. درسال ۱۳۵۰ یونسکو این دریاچه را به عنوان ذخیره زیستکره انتخاب کرد. به علت احداث چاههای بهرهبرداری متعدد در اطراف این تالاب بخصوص در سالهای اخیر،این تالاب در فصل تابستان خشک میشود که باعث تغییرات سیستم اکولوژیکی میگردد.در انتهای تالاب فروچالههای کارستی، آب را به داخل سازندهای آهکی مجاور تخلیه میکند. هدف از این مطالعه محاسبه بیلان هیدرولوژیکی میباشد تا بتوان با استفاده از آن درآینده راهحلهایی برای جلوگیری از خشکشدن تالاب ارائه داد. نقشه توپوگرافی دریاچه تهیه و بده ورودی به پونر اندازه گیری شد و با استفاده از آن رابطه عمق با مساحت و عمق با حجم دریاچه و رابطه عمق با بده ورودی به پونرتهیه شد.بده ورودی از چشمهها به تالاب اندازهگیری شد. ارتفاع سطح آب زیرزمینی در چاههای بهرهبرداری اطراف تالاب در زمانی که برداشت صورت نمیگرفت اندازهگیری شد.زمان بیلان مورد نظر به چهار دوره تقسیم شد و پارامترهای بیلان شامل آبهای ورودی و خروجی، تغییرات حجم محدوده آبگیر تالاب وتبخیر محاسبه گردید. بیلان دریاچه در این چهار دوره محاسبه شد. نتایج بیلان نشان میدهد که در سالی بادوره خشکسالی طولاتی مدت، ۶۹ درصد آب دریاچه تبخیر، ۲۶ درصد نفوذ از خاک کف تالاب و ۵ درصد هم خروجی از فروچاله های کارستی میباشد حداکثر حجم دریاچه ۴۳ میلیون متر مکعب میباشد که میتوان با کنترل خروجی در فصل تر، از خشک شدن تالاب در فصل تابستان جلوگیری کرد.