سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعادت صادقی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
سیدعباس رافت – اعضاء هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
جلیل شجاع غیاث –
سعید ازادی اسکویی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

آزمایش به منظور تعیین خصوصیات شیردهی گوسفندان قزل و دورگ های قزل-آرخامرینوس، قزل-بلوچی، مغانی-آرخامرینوس و بلوچی-مغانی(۹ راس از هر نژاد) انجام گرفت. دوشش بعداز از شیرگیری بره ها( ۹۰ روزگی) آغاز و تا پایان دوره ی شیردهی به طول انجامید و هر هفته یک بار رکورد تولید شیر ثبت می شد. میانگین±انحراف معیار تولید شیر برای قزل و دورگ های قزل-آرخامرینوس، قزل-بلوچی، مغانی-آرخامرینوس و بلوچی-مغانی به ترتیب۱۵±۳۰۲، ۱۴±۲۱۸، ۱۳±۲۶۷ ،۱۲±۱۹۹و ۱۵±۲۳۵گرم بود. تفاوت معنی داری(p<0.05) بین میزان شیر قزل-بلوچی با دورگ مغانی-مرینوس و همچنین نژاد قزل با دورگ های قزل-آرخامرینوس، مغانی-آرخامرینوس و بلوچی-مغانی وجود داشت. سن میش ها تاثیری معنی داری(p<0.05)روی تولید شیر داشت. میانگین±انحراف معیار تولید شیر برای گوسفندان زایش اول، دوم و دوم به بالا برای گروه های مورد آزمایش به ترتیب ۱۱±۱۷۲، ۱۵±۲۱۲ و ۱۵±۳۴۴ بود که تفاوت معنی داری از نظر مقدار شیر، بین گوسفندان زایش اول و دوم وجود نداشت اما برای زایش اول و سوم تفاوت معنی داری(p<0.05) وجود داشت که همین نتایج درون هر نژاد نیز مشاهده شد.