سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمید حیدری مکرر – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
زهرا محبی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

ایجاد کسب وکار و خود اشتغالی در روستاها یکی از موضوعهای مهم در کشور است. توجه به کارآفرینی روستایی با نگرشی به مشکلات موجود در این نواحی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در جهان پیچیده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع یافته در قالب انقلاب کارآفرینی، تأثیر عمدهای در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها میباشد. در ایران نیز توسعه و ترویج کارآفرینی به ویژه در مناطق روستایی یکی از نیازهای جدی جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی از ضروریات می باشد. به اعتقاد کارشناسان و متخصصان، در شرایط فعلی کشور، بهترین روش ایجاد اشتغال و حل مسئله بیکاری، توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی و ارائه راه حلهایی در این زمینه است.