سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن موسایی –
سیدیعقوب زراعت کیش – نداشت

چکیده:

بیمه محصولات کشاورزی از جمله را هکارهای مناسب برای غلبه بر ریسک حاکم بر تولید دربخش کشاورزی و افزایش اطمینان خاطر ک شاورزان نسبت به درآمد آینده خویش می باشد . در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با توجه به استعداد بارش کم در بسیاری از نواحی این منطقه بخصوص نواحی گرمسیری و احتمال زیاد وقوع خشکسالی و همچنین با عنایت به اینکه اکثر کشاورزان این منطقه خصوصا گندمکاران دیم کار می باشند احتمال ریسک تولید و متعاقب ان ریسک درآمد در این حوزه زیاد می باشد . از آنجائیکه اکثر کشاورزان در منطقه مورد مطالعه از سطوح پائین درآمدی و معیشتی برخوردار بوده، ل هذا مخاطرات طبیعی می تواند خسارات جبران ناپذیر معیشتی بر آنها وارد نماید . در ای ن راستا یکی از مهمترین سازوکارهای حمایتی در راستای کاهش ناپایداری و مقابله با ماهیت پیش بینی ناپذیر این مخاطرات بیمه محصولات کشاورزی می باشد . اما بیمه محصولات کشاورزی در صورتی می تواند تاثیرگذاری عمده ای بر تولید و در آمد در بخش کشاورزی داشته باشد که عوامل موثر بر تقاضای آن توسط کشاورزان شناسایی شده و طیف وسیعتری ازکشاورزان تحت پوشش بیمه قرار گیرند . لذا در این مطالعه به بررسی و شناخت عوامل موثر در توسعه بیمه محصولا ت به منظور کارامد ساختن و بهبود نظام ارائه خدمات بیمه محصولات کشاورزی به عنوان هدف کلان پرداخت ه شده است . در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه از مدل لوجیت استفاده شده که نتایج بیانگر تاثیرگذاری عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی بر تقاضا و پذیرش بیمه از سوی کشاورزان می باشد.