سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید قنبری نژاد اسفقن سری –
امین محمدی آلمانی –
امیر پورناصرانی –

چکیده:

کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر جوامع بشری است؛ منبعی که به توان خلاقیت انسانها بر می گردد .پژوهش حاضر تلاش داردبه بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی در میان دانشجویان بپردازد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دربر می گیرد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی پیمایشی است و از نظر هدف، کاربردی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزش، – مهارتهای فردی ، نگرش، هنجارهای ذهنی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده وکنترل رفتاری ادراک شده از عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی در میان دانشجویان می باشند.