سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فلاحتی – استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
محسن بیرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
سارا لرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

صنایع فرهنگی نقش مهمی را درافزایش اشتغال، رشد اقتصادی، تقویت هویت ملی و دستیابی به توسعه پایداربازی می کند، سینما نیز به عنوان یکی از اجزای صنایع فرهنگی می تواند، موجب رونق و تقویت هنر-صنعت وهنرهای وابسته به آن شود. و ثروت، اعتبار و اشتغال زیادی را برای این هنر-صنعت فراهم کند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر تقاضای سینما در استان کرمانشاه میباشد. که مهمترین آنها متغیرهای درآمد، تحصیلات،جنسیت، سن و تبلیغات می باشند. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش رگرسیون لجستیک(لوجیت) می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، که متغیرهای درآمد، تحصیلات و تبلیغات دارای یک رابطه مستقیم با تقاضای سینماتوسط افراد دارند، هرچند که تاثیر متغیر تحصیلات خیلی چشمگیر نمی باشد. همچنین با بالا رفتن سن افراد تمایل آنها برای رفتن به سینما کاسته شده است. و این قشر جوان جامعه هسنتد، که به عنوان بازار هدف برای سینما مطرح می باشند.