سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مینا محتشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

چکیده:

در این مقاله با مروری مختصر بر عوامل مؤثر بر تقاضای برق و روند مصرف آن در بخش صنعت(با تاکید بر استان خراسان) به برآورد تابع مصرف برق به روش OLS پرداخته شده است و برای این منظور از ارم افزارهای Eviews و mnitab استفاده گردیده است. همچنین برای اطمینان از روش برآورد مدل و تأیید فروض روش حداقل مربعات معمولی آزمونهای لازم انجام شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که قیمت برق در این بخش اثر معناداری رویمصرف برق نداشته است و دلیل این موضوع آن است که علی رغم افزایشاسمی قیمت برق، قیمت واقعی آن در حالکاهشبوده و از این رو انگیزهای برای کاهشمصرف و افزایش بهره وری مصرف در نتیجهی افزایشقیمت اسمی برایمشترکان وجود نداشته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که تعداد مشترکین بخش صنعت و ارزش افزودهصنعت اثر مثبت و معناداری در مصرف برق داشته اند.