سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزیتا چاوله –
سیده مرضیه سجادی امیری –

چکیده:

مطالعه دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف حجم نقدینگی های سرگردان و تورم را کاهش دهد، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث بهبود مدیریت سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذاران گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که این عوامل تحت عنوان عوامل مالی درون سازمانی، فرهنگی و روانی، اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی ا ست. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر را ۸۶ نفر از کارگزاران و کارشناسان خبره تشکیل داده اند. داده های پژوهش با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته طبق نتایج بدست آمده عامل مالی رتبه اول و عوامل اقتصادی، درون سازمانی، سیاسی و فردی و روانی به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند.