سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علیقلی حیدری – مدیرکل دفتر تحقیقات وزارت تعاون
رضا منصوربستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
حسن صدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نظام تعاونی در بسیاری از کشور ها به عنوان یک یاز بخشهای اساسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی است که از نوع توصیفی است و به لحاظ هدفی که دنبال می کند می توان آن را کاربردی نیز دانست جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دست اندرکاران بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان می باشد. کهب دین منظور ۱۳۲ نفر ازدست اندرکاران به شیوه کاملا تصادفی مورد مطالعه قرارگرفتند برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی و ضریب تغییرات C.V برای اولویت بندی متغیرهای موثر برترویج و توسعه فرهنگ تعاون استفاده گردید. نتیجه مطالعه نشان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه دارای تحصیلات فوق دیپلم می باشند و بیش از ۸۱ درصد از پاسخگویان مرد می باشند از بین متغیرهای اقتصادی موثر برتوسعه فرهنگ تعاون پاسخگویان به سیاستهای اقتصادی دولت بیشترین تاکید را دارند و از بین متغیرهای آموزشی وجود برنامه های رسانه ملی تلویزیون در اولویت اول و مورد تاکید و تایید آنها در توسعه فرهنگ تعاون می باشد. افراد مورد مطالعه اعتقاد دارند که مراکز آموزشی ترویجی برگزاری جشنواره تعاون آموزش های مهارتی و فنی متغیرهایی هستند که به ترتیب دراولویت اول تا چهارم قراردارند.