سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب الله نجفی هزارجریبی – استادیار دانشگاه پیام نور
مجید عموزادخلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، مدرس دانشگاه

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجاری سازی ایده ها و فناوری حاصل ازتحقیقات دانشگاهی و ارتباط بین این عوامل و عملیاتی و کاربردی شدن واقعی تولید ملی ، حمایت از کارو سرمایه ایرانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، که به نحوی با صنعت در ارتباط بوده و آشنایی نسبی با این بخش را داشتهاند، تشکیل دادهاند. داده ها ز طریق یک پرسشنامه با عناصر برآمده از ادبیات و شامل ۵۰ پرسش در طیف ۵ تایی لیکرت با پایایی و روایی تایید ۰ همچنین روایی از نوع محتوایی و با استفاده از نظر / شده (در موردپایایی، آلفای کرونباخ بزرگتر از ۸۰ اساتید و خبرگان) جمع آوری گردیدند. همچنین داده های مربوط به موفقیت تجاری سازی فناوری، از طریق مستندات موجود در دانشگاه مورد مطالعه جمع آوری شدند. به کمک نرمافزارهای آماری اس.پی.اس.اس ، لیزرل و پی.ال.اس.پی.ام ۲ یافته ها نشان داد کلیه عوامل هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر تجاری سازی ایده ها و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر تاثیرگذارند.عوامل مربوط به شرایط محیطی بیشترین تاثیر را بر موفقیت تجاری سازی ایده ها و فناوری دانشگاه مورد مطالعه داشته و پس از آن به ترتیب عوامل مربوط به صنعت، روش های انتقال فناوری و دانشگاه بر موفقیت تجاری سازی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاثیر گذارند. در پایان نیز با توجه به نتایج حاصل از این مقاله پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.