سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا مجردی –

چکیده:

نان مهمترین منبع غذایی مردم جهان و ایران، و تامین کننده قسمت عمده کالری، پروتئین، ویتامینهای گروه B و مواد معدنی بدن انسان است . اهمیت نان در کشور ما تا به آنجاست که به طور مستقیم ۴۶/۲ درصد کل انرژی مصرفی روزانه یک نفر شهری و۵۹/۳ درصد از کل انرژی مصرفی یک نفر روستایی را نان تشکیل می دهد. با وجود اینکه ای ران فقط در حدود یک درصد از جمعیت جهان را دارا می باشد ولی ۲/۵ درصد گندم جهان را مصرف می کند و در این میان بر طبق آخرین آمارها حداقل ۲ میلیون تن گندم در فرایند تولید تا مصرف به ضایعات تبدیل می شود . تامین نان مورد نیاز جمعیت بیش از ۷۰ میلیون نفری کشور، حجم و سیعی از فعالیتهای بخش های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع را در بر می گیرد که بر مبنای حداقل قیمتهای بین المللی معادل شش میلیارد دلار ارزش دارد . هدف کلی این پژوهش ، بررسی و شناخت عوامل موثر بر ایجاد و کاهش ضایعات نان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه زنجان بود که در سه گروه عوامل فنی و تکنیکی ، عوامل فرهنگی و اعتقادی و همچنین عوامل اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت . برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد . جامعه آماری ۲۳۵ نفر از دانشجویان ورودی سالهای ۸۳ و ۸۴ دانشگاه زنجان بودند . یافته های تحقیق نشان داد مهمترین عوامل موثر در ایجاد ضایعات به ترتیب اولویت بیات شدن، خمیر بودن اطراف نان، سوختگی، کم تجربگی نانوا و خشک شدن سریع نان است . همچنین مهمترین عوامل موثر در کاهش ضایعات نیز حذف یارانه نان به شکل فعلی، پرداخت یارانه به صورت قانونمند، افزایش و تثبیت قیمت نان، آموزش نانوایان، و غنی سازی آرد تشخیص داده شد.