سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطیه ذبیح الله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ا
عطیه متقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
پریسا حجازی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکسیداسیون بیولوژیکی آهن فروس یکی از مراحل مهم و اساسی در فرآیندهایی نظیر ترواش بیولوژیکی کانیهای فلزی، فرآوری اسید زهکشی معادن، گوگردزدایی از زغال سنگ و شیرین سازی جریانهای گازی حاوی H2S میباشد که از اینبین تمرکز اصلی ما بر آخرین کاربرد میباشد. گستره متنوعی از میکروارگانیزمها، توانایی اکسیداسیون آهن را در شرایط مختلف محیطی دارا میباشند. یکی از شناختهشدهترین آنها در حوزه باکتریهای اسیددوست، اسیدیتیوباسییلوسفروکسیدان میباشد. در این مطالعه اثر pH ، دور همزن و غلظت اولیه آهن فروس، حجم محیط کشت تخمیر و گوگرد عنصری بر اکسیداسیون آهن فروس توسط باکتری اسیدی تیوباسیلوس فروکسیدان PTCC 1161 در مقیاس ارلن موردآزمایش قرار گرفته است. بیشترین مقدار سرعت اکسیدکنندگی آهن در شرایط pH 1/1 ، دور همزن ۱۵۱ دور بر دقیقه و غلظت اولیه ۲۱ گرم بر لیتر در ارلن با حجم ۲۵۱ میلیلیتر با حجم کاری ۵۵ میلیلیتر، در زمان تقریبا ۶۱ ساعت برابر g/L.hr 1/33 در عدم حضور گوگرد عنصری حاصل شد