سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد نصیری – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر
حمید ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

چکیده:

هدف این تحقیق، تعیین عوامل موثر بر اهرم مالی در ساختار سرما یه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، عوامل موثر را تعیین، محاسبه کرده و اهرم مالی بعنوان ساختارسرمایه بیانشده است. در این تحقیق نمونه ایی از ۹۰۰ سال- شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳-۱۳۸۸ مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در این تحقیق از متغیرهای نسبت کل بدهی به کل دارایی هاDATRit)نسبت جاریCRit) به عنوان معیاری برای نقدینگی شرکت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهامROEit)به عنوان معیاری برای سودآوری شرکت و نسبت سرمایه در گردشWCRit) به عنوان متغیرهای مستقل و موثر در تعیین اهرم مالی شرکت استفاده شده است. یافته های تحقیق بدست آمده حاکی ازاین استسه تا از چهار متغیر موثر در تعیین اهرم مالی از روی نتایج آماری (در سطح ۱%) با ساختارسرمایه ( اهرم مالی) رابطه معنی داری دارد