سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سلطانی دیزج – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بارگانی دانشگاه تهران
امیر مانیان – استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

حرکت به سوی جامعه های مبتنی بر دانش مقوله ای است که امروزه د رهمه جا مورد بحث واقع می شود . ظهور و بروز فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به تمام ابعاد زندگی بشر، پارادایم های جدیدی را پیش روی همگان قرار داده که زندگی بشر را متحول ساخته است. سازمانها نیز از این امر مستثنی نبوده و در همین راستا دچار تغییرات و تحولات زیادی شده اند. سازمانها در عصر تحولات روز افزون شتابان ، به منظور استفاده از آموزش الکترونیکی برنامه ریزی نموده اند. با توجه به مطالب فوق در سازمانها نیاز به بررسی عوامل موثر بر انتخاب مراکز اموزش الکترونیکی احساس می شد. در این تحقیق بر اساس نیاز و مسئله تحقیق ۷ بعد در انتخاب مراکز آموزش الکترونیکی از ادبیات تحقیق شناسایی و ارائه شده است. جامعه آماری تحقیق صنایع و دستگاه های اجرایی استان قم بوده و نمونه گیری از ۱۲۵ نفر انجام شده است. روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی-پیمایش بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص گردید عوامل برنامه های آموزشی، محتوای آموزشی، رسانه و روشهای مناسب ارائه، برند، هزینه های آموزشی، خصوصیات فردی یادگیرندگان، استراتژی سازمانی بر انتخاب مراکز آموزش الکترونیکی موثر است.