سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر پولادی ریشهری – کارشناس ارشد سازمان بیمه خدمات درمانی
اله کرم پولادی ریشهری – کارشناس ارشد سازمان بیمه خدمات درمانی
مرجان مطلق – کارشناس ارشد سازمان بیمه خدمات درمانی

چکیده:

منابع انسانی یکی ازمهمترین عوامل موثردرهرسازمانی است که میتواند نقش اساسی دربهره وری سازمان ایفا نماید لذا بهبود و گسترش بهره وری درسازمان باعث تعالی سازمانی ازیک طرف و کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری سازمانی ازطرف دیگر میگردد این تحقیق به بررسی عوامل موثردرافزایش میزان بهره وری نیروی انسانی درسازمان بیمه خدمات درمانی می پردازد تحقیق حاضرازنوع توصیفی بوده که به روش میدانی صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل ۴۱۶ نفرازمدیران و کارشناسان سازمان بیمه خدمات درمانی می باشد به منظور گرداوری داده ها ازپرسشنامه و برای پاسخگویی به هریک ازسوالات ازمقیاس لیکرت استفاده شد درپایان عوامل موثربرمیزان بهره وری نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارگرفته و بشرح ذیل تعیین گردید روابط غیررسمی ۰/۹۸۰ و مشارکت کارکنان ۰/۶۶۱عواملانگیزشی ۰/۶۵۸ و اموزش کارکنان ۰/۶۵۶ گزارش گردید.