سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

امین داریوش – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محمد شیرازی فر – بخش مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی معیارها , شاخص ها و رتبه بندی بانک ها از نظر کارشناسان و مدیران ۳بانک ملی ،ملت، ، و رفاه کارگران در سطح شهر شیراز می باشد. معیارهای شناسایی شده : مشخصات کیفی متقاضی، امکان پذیری فنی، مشخصات سازمان و تجزیه و تحلیل مالی هستند. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی زیر معیارها نیز شناسایی و اولویت هریک از معیارها و زیرمعیارها را با استفاده از تکنیک AHP فازی چنگ و مون مشخص و در نهایت به رتبه بندی بانک ها پرداختیم . پس از محاسبه .نرخ ناسازگاری نیز با استفاده از تکنیک گوگوس و بوچر. با توجه به برش های مختلف =.۲۵,.۵,.۷۵,۱ و ضرائب خوش بینی متفاوت α ۰,.۵,۱ رتبه λ = بانکها و معیارها و زیرمعیارها به صورت جداگانه محاسبه شده است