سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین قره بیگلو – معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر،گروه مدیریت بازرگانی
بهنام شادی دیزجی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر،گروه مدیریت بازرگانی،عجب شیر،ا
رقیه خنده زمین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت بازر

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در مجموعه شهرداری های شهرستان رشت می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شامل ۲۱۹۱ نفر می باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر ۳۲۷ نفر می باشد. برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرشسنامه خود ساخته محقق استفاده شده است که برای اطمینان از پایایی پرشسنامه ابتدا تعداد ۴۵ پرشسنامه پیش آزمون گردید و پس از اطمینان از پایایی بالای پرشسنامه پرشسنامه ها توزیع گردید و پس از جمع آوری، داده ها با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند در بخش آمار توصیفی داده ها با استفاده از میانگین و انحراف معیار و واریانس و در بخش آمار استنباطی داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره با روش Enter داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیانگر این است که بین متغیرهای ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی، آموزش و بازآموزی کارکنان و استقرار مدیریت دانش در مجموعه شهرداری های شهرستان رشت رابطه معناداری دارد.