سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

علی دادرس مقدم – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر برپذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های جدید توسط پسته کاران استان خراسانجنوبی پرداخته است این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی همبستگی و علی – ارتباطی انجام شده است جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۸۲۵۳ نفر پسته کاران استان خراسان جنوبی می باشند هدف اصلی تحقیق حاضر شامل بررسی و تعیین عوامل مختلف و موثر در پذیرش تکنولوژ یهای جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی می باشد که دراین زمینه اهدافی نظیر بررسی ویژگیهای فردی و حرفه ای – کشاورزی پسته کاران استان خراسان جنوبی بررسی و درنظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که درآمد سالیانه حاصل از فروش پسته بالاتر از سایر فعالیتهای کشاورزی پسته کاران میب اشد. مالکیت زمین ۸۵ درصد و آب ۸۱/۹ درصد اکثر پسته کاران ملکی است و تولید پسته تر میانگین تولید سالیانه ۲/۶ تن در بین پسته کاران استان خراسان جنوبی بالاتر از تولید پسته خشک میانگین تولید سالیانه ۱/۶ تن می باشد نتایج نشان داد که عوامل ذیل با پذیرش تکنولوژی های جدید رابطه مثبت و معنی داری دارند سابقه فعالیت کشاورزان پسته کاران سابقه کشت پسته توسط پسته کاران نقش دیوارکشی در پذیرش تکنولوژی های جدید میزان مالکیت سهم آب آبیاری میزان تولید پسته تر در هکتار تاثیر گذاری فعالیت های آموزشی ترویجی ، پرداخت یارانه. درحالیکه عواملی مانند سطح تحصیلات جنس، محل سکونت سن و … با پذیرش تکنولوژی های جدید رابطه مثبت و معنی داری ندارند نتایج حاصل بیانگر آن است که بین پذیرش تکنولوژی های جدید و اقتصادی تری بودن فروش پسته و همچنین بین پذیرش تکنولوژی جدید و شرکت در کلاسهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود داشته است.