سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوذر منفرد – دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی
کبری توکلی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

گوجه فرنگی با اولین جایگاه تولید دراستان دارای آفاتی ازجمله شپره مینوز می باشدمهمترین دشمنان طبیعی این افت چندین گونه از زنبورهای پارازیتویید تریکوگراما trichogramma. sp .( می باشد سازمان حفظ نباتات برای کنترل آفت مزبور درشهرستان دشتستان و دیر با همکاری بخش ترویج اقدام به طرح مبارزه تلفیقی نمود ه و به پیشرفت های چشمگیری نائل گردیده است این تحقیق به روش پیمایشی برای بررسی عوامل اقتصادی موثر برپذیرش مبارزه تلفیقی با شپره مینوز دراستان بوشهر انجام گرفت جامعه آماری کلیه کشاورزان درسطح شهرستانهای دشتستان و دیررا دربرمیگیرد که دارای کشت خانواده solanacea و از روشهای تلفیقی درجهت کنترل و مبارزه استفاده میکردند با روش نمونه گیری خوشه ای مورد استفاده قرارگرفت ۴۰۰ نفر ۴۰۰ =n انتخاب شدند ضریب الفایمحاسبه شده ۰/۸۳ بدست امد درمجموع ۴۰۰ پرسشنامه تکمیل گردید که درنهایت ۴۰۰ پرسشنامه موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت