سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
مهدی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
فرهاد محمدی کانی گلزار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
عباداله نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

با توجه به اهمیت بیمه گندم درکاهش خطرپذیری و تثبیت درآمد گندمکاران شناسایی عوامل موثر برپذیرش بیمه از سوی گندم کاران ضرورت می یابد. هدف اصلی این پژوهش که بصورت پیمایشی انجام شدها ست بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه توسط گندم کاران عمده دیم استان همدان در سال زراعی ۸۹-۸۸ می باشد پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه و مشاهدهنیز استفاده شده است جامعه اماری این تحقیق مجموعه گندم کاران عمده استان همدان می باشد که ۹۷ نفر از آنها از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند دراین مطالعه تلاش شده با بکارگیری الگوی لاجیت عوامل موثر برپذیرش بیمه محصول کشاورزی گندم دیم شناسایی شود.